Προσωπικό ιστολόγιο ( blog ) του Μιχάλη Βεζυριαννίδη

Πολιτική ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η έναρξη της υλοποίησης του Δ’ ΚΠΣ, σε συνδυασμό με το « Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης » για τα έτη 2007 - 2013 αποτελεί ένα θετικό πεδίο δράσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να αξιοποιηθούν οι αναπτυξιακές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Το κύριο που πρέπει να επιδιωχθεί είναι τα κονδύλια για τα προγράμματα ανάπτυξης να κατανεμηθούν ισομερώς και ανάλογα με τη συμβολή του κάθε τομέα, στην εθνική οικονομία και ανάπτυξη. Δυστυχώς, τόσο οι μικρομεσαίοι, όσο και οι επαγγελματίες ειδικότερα, ήταν οι φτωχοί συγγενείς σε όλα τα ΚΠΣ, τόσο στην γενική κατανομή των κονδυλίων όσο και στις επί μέρους κατανομές. Αρκεί να πούμε ότι, από τα κονδύλια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μόνο στο τελευταίο στάδιο του Γ’ ΚΠΣ δόθηκαν κονδύλια για τους επαγγελματίες και το εμπόριο. Είναι ανεξήγητο αλλά αληθές πως αυτοί οι δύο τομείς για χρόνια ήταν « ξεχασμένοι » από τα κοινοτικά και αναπτυξιακά προγράμματα της Πολιτείας. Είναι επίσης προφανές πως η αρχή των προγραμμάτων αυτών ευνουχίστηκε από την κυβέρνηση της Ν.Δ. στο ξεκίνημα, πριν ακόμη δρομολογήσει εξελίξεις μιας και διαλύθηκε το κράτος από την προκήρυξη των εκλογών στις 16 του Σεπτέμβρη.
Η παρέμβαση τόσο των προγραμματικών δηλώσεων του Γιώργου Παπανδρέου, όσο και κατ’ ουσίαν η εφαρμογή των δεσμεύσεων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί και πρέπει να αποβεί καθοριστική για την πρόοδο του επιχειρηματικού κόσμου.
Το βασικό εδώ είναι να υπάρξουν προγράμματα με προδιαγραφές υλοποίησης από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είναι γνωστοί οι αποκλεισμοί αυτών των επιχειρήσεων με έμμεσο τρόπο, δια μέσου απαγορευτικών όρων συμμετοχής στις προκηρύξεις τους. Τις παγίδες και τις αγκυλώσεις αυτές έχει προσδιορίσει το επιτελείο του ΠΑΣΟΚ και προτίθεται να αναμορφώσει.
Από το σύνολο των αναπτυξιακών δράσεων, το σημαντικό είναι να προωθηθούν τα προγράμματα της εισαγωγής νέων τεχνολογιών στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και της δια βίου μάθησης. Έννοιες και δράσεις τις οποίες το ΠΑΣΟΚ είχε αρχίσει να υλοποιεί από το 1999. Ο προγραμματισμός και πορεία τόσο των επενδύσεων αυτών αλλά και της μάθησης διεκόπει από την κυβέρνηση του κ. Καραμανλή ή μάλλον καλύτερα απλά εγκαινίαζε μονάδες και υποδομές που το μεγαλύτερο ποσοστό τους είχε τερματιστεί μέχρι τον Μάρτη του 2004. Τα προγράμματα αυτά δίνουν την αναπτυξιακή διάσταση στην προοπτική για τις επιχειρήσεις, γιατί πολύ απλά αποτελούν ένα αλληλοσυμπληρούμενο σύμπλεγμα της ανθρώπινης γνώσης και των επαγγελματικών ικανοτήτων με τα νέα μέσα παραγωγής. Η σύμπλεξη αυτή είναι όρος αδιαπραγμάτευτος για την ανάπτυξη.
Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν στη χώρα μας το 99% των επιχειρήσεων και εξ αυτού συμπεραίνετε ότι θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη κατάρτισης, για τους μικροεπιχειρηματίες. Η αξιοποίηση της πληροφορικής αποτελεί βασικό δείκτη εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην οικονομία και στις επιχειρήσεις. Εδώ χρειάζεται κρατική παρέμβαση και μάλιστα ουσιαστική έτσι ώστε έως το 2010 να γεφυρωθεί το χάσμα της χρήσης των νέων μορφών ανάπτυξης και της χρήσης του διαδικτύου. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ εγγυάται την ισόρροπη εγκόλπωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα την επιχειρηματική αξιοποίηση των λεωφόρων της πληροφορικής.
Όλα τα προαναφερόμενα διέγνωσα πως πρυτανεύουν στις αναπτυξιακές προοπτικές της νέας κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, του ΠΑΣΟΚ, για το εγγύς μέλλον. Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες στα πλαίσια του Δ’ ΚΠΣ δεν πρέπει να είναι θεωρητικές αλλά πρέπει να λάβουν άμεση αναπτυξιακή διάσταση για το μέλλον και την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: